Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

Statut

 

Uchwała Rady Pedagogicznej

Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile
z dnia 31 sierpnia 2020r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile
 
Na  podstawie art.72 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz. U. 2020r., poz.910 ze zm.)  w  związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1394):
§ 1. W statucie Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile  dokonuje się następujących zmian:
1. w § 3 dodaje się punkt 3 o następującej treści:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. w § 11 dodaje się ustęp 5 o następującej treści:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czynności organów przedszkola mogą być realizowane przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie, np. protokołu.
3. w § 13 dodaje się ustęp  2, 3, 4  o następującej treści:
2.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie.
3.Nauczyciele do kontaktu z rodzicami używają strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej, a w razie potrzeby kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci również telefonicznie.
4.Informacje i zadania przekazywane są wychowankom za pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych. Przekazywane treści muszą być dostosowane do możliwości dzieci oraz zróżnicowane.
4. w § 22 dodaje się ustęp  5 i 6   o następującej treści:
5.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.
6.Jeżeli przedszkole funkcjonuje w normalnym trybie, pracownicy, wychowankowie oraz rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
5. w § 23  ustęp 1 otrzymuje następującą treść:
Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez zdrowych rodziców bądź przez inne zdrowe upoważnione przez nich osoby.
6. w § 23 dodaje się ustęp  8  o następującej treści:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  dziecko nie przynosi do przedszkola zbędnych przedmiotów.
7. w § 30 dodaje się ustęp  3  o następującej treści:
Wokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w  razie potrzeby dzieciom może być wypożyczany sprzęt elektroniczny niezbędny do kontynuowania nauki w domu na podstawie umowy użyczenia podpisywanej z rodzicem/opiekunem prawnym.
8. w § 31 dodaje się ustęp  3  o następującej treści:
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wychowanek ma prawo do edukacji przedszkolnej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
§ 2. Wprowadza się tekst jednolity statutu (stanowi załącznik do uchwały). Jednocześnie moc traci statut przedszkola uchwalony w  dniu 03.09.2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola jako przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Przewodnicząca rady pedagogicznej
E. Bukowiecka-Górny
Skip to content