Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile

Dostępność

 

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej publiczneprzedszkole18.pila.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niedostępne są pliki:

 1. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 2. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 3. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy związane z dostępnością niniejszej strony internetowej należy zgłaszać Pani Elżbiecie Bukowieckiej- Górny, za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:

 1. telefonicznie pod numer telefonu 67 213 27 49,
 2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres pp18@cuw.pila.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz ich elementów niedostępnych cyfrowo. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile znajduje się na ulicy Bronisława Trentowskiego 3. Ulica z wydzielonym chodnikiem. Chodniki na terenie przedszkola wykonane są z kostki brukowej. Droga wewnętrzna wykonana jest również z tego samego materiału. W ogrodzeniu przedszkola znajdują się dwie furtki, każda o szerokości 100 cm oraz dwie bramy: brama ppoż. i brama wjazdowa o szerokości 440 cm.

Budynek przedszkola jest budynkiem parterowym, częściowo podpiwniczonym w części administracyjno- biurowej. Do budynku można dotrzeć również od strony ulicy Władysława Reymonta, przechodząc przez parking wewnętrzny o betonowej nawierzchni.

Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi 7 wejść, jednocześnie będącymi wyjściami ewakuacyjnymi. Do przedszkola można wejść głównymi drzwiami używając domofonu (umieszczony na ścianie na wysokości 124 cm) lub dzwonka (umieszczony na ścianie na wysokości 130 cm). Drzwi otwierają się na zewnątrz. Za drzwiami głównymi znajduje się strefa wejściowa (wiatrołap) o powierzchni 6,24 m2, następnie mały hol i przejście do holu głównego- szatni, oddzielonej drzwiami dwuskrzydłowymi.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, na drzwiach głównych od wewnątrz zamontowano blokadę, pozwalającą na otworzenie drzwi (umieszczony wewnątrz zamka) tylko przez pracowników przedszkola.

 

Wejście do przedszkola od strony głównej dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych- podjazd. Wszystkie drzwi otwierają się na zewnątrz budynku. Dwoje drzwi ewakuacyjnych o szerokości 80 cm otwiera się na chodnik przed budynkiem przedszkola. Z chodnika tego jest zejście na placyk wykonany z kostki brukowej.

Jedno wejście do przedszkola znajduje się od strony ogrodu przedszkolnego. Drzwi otwierane na zewnątrz o szerokości 71 cm. Wejście po 3 stopniowych schodach, z lewej strony poręcz.

Trzy wejścia boczne do przedszkola, znajdują się od strony ul. W. Reymonta. Do dwóch tylnych wejść do budynku prowadzą 4 stopniowe schody na rampę na której zamontowana jest balustrada i poręcz po jednej stronie schodów. Z rampy prowadzą do przedszkola dwoje drzwi dwuskrzydłowych o szerokości 142 cm wymiarach.Na rampie znajduje się jeszcze jedno pomieszczenie- zlewkarnia. Trzecie drzwi ewakuacyjne do budynku przedszkola od strony ul. W. Reymonta o szerokości 71 cm otwierane są na chodnik, będący jednocześnie opaską przy budynku.

Wchodzimy głównym wejściem na mały hol. Drzwi po lewej stronie prowadzą na wąski korytarz, na którym znajdują się pomieszczenia biurowe (gabinet dyrektora, pokój intendentki, pokój terapii pedagogicznej oraz pomieszczenia pracowników administracyjnych: szatnia, toaleta, pomieszczenie ksero). Idąc dalej korytarzem dotrzemy do pokoju nauczycielskiego. Skręcając w lewo dotrzemy do schodów prowadzących do piwnicy. Przy schodach znajduje się pomieszczenie pełniące rolę przedszkolnej biblioteki. Na poziomie 0- znajduje się piwnica, w której znajdziemy: dwa połączone ze sobą pomieszczenia służące jako pralnia, pomieszczenie pracownika gospodarczego, archiwum, pomieszczenie- magazyn żywności, oraz sześć pomieszczeń do przechowywania. Pod schodami znajduje się pomieszczenie gospodarcze.

Z kolei, gdy skręcimy w prawo, przy pokoju nauczycielskim, dotrzemy do małego holu, tam drzwiami wejdziemy na hol, w którym znajdują się magazyn spożywczy, węzeł elektryczny, winda towarowa, łazienka z toaletą oraz pomieszczenia kuchenne (obieralnia, spiżarnia, kuchnia). Mały hol od holu dużego- szatni przedszkolaków oddzielają dwuskrzydłowe, drzwi otwierane na zewnątrz. Z szatni wchodzimy na długi hol, na którym rozmieszczonych jest pięć sal poszczególnych grup wiekowych, gabinet logopedyczny, wejście do zmywaka i drugie wejście do kuchni, laboratorium przyrodnicze (które obecnie przekształcone zostało na izolatkę). Laboratorium- izolatka połączona jest małym pomieszczeniem z toaletą i pomieszczeniem gospodarczym, z którego prowadzi wyjście na ogród przedszkolny (drzwi otwierają się na zewnątrz).

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Oświetlenie jest równomierne w obrębie całego obiektu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajll’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
 • brak justowania tekstu

 

Skip to content